Regulamin Biblioteki i Szkolnego Centrum Multimedialnego

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSP BYTÓW

WYPOŻYCZALNIA

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać:
 1. uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły,
 2.  rodzice uczniów naszej szkoły,
 1. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
 2. Uczniowie zapisywani są z początkiem każdego roku szkolnego, zaś nauczyciele i pracownicy – indywidualnie.
 3. Czytelnik  wypożycza książki wyłącznie na własne nazwisko.
 4. Jednorazowo wolno wypożyczać 3 książki, w tym 1 lekturę na okres 3 tygodni:
 1. za zgodą bibliotekarza można przedłużyć okres korzystania z książki,
 2. nauczyciele mogą wypożyczać zbiory na lekcje w danym dniu oraz mogą brać w komis do gabinetów pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia,
 3. w przypadkach szczególnie uzasadnionych (potrzeby naukowe, sytuacja zdrowotna czytelnika) zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych mogą być indywidualnie uzgodnione z bibliotekarzem.
 1. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy winni zwrócić wypożyczone książki.
 2. Czytelnicy odchodzący ze szkoły rozliczają się z wypożyczonych książek za pomocą karty obiegowej.
 3. Stwierdzone przy wypożyczeniu książki zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Za zniszczenie lub zagubienie książki obowiązuje odpowiedzialność materialna.

W takim przypadku czytelnik zobowiązany jest;

a) odkupić taką samą książkę,

b) oddać inną książkę zaakceptowaną przez bibliotekarza.

CZYTELNIA

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3.  Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do „zeszytu odwiedzin”.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz zbiorów wypożyczalni, które podaje bibliotekarz.
 5. Z księgozbioru i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić bibliotekarzowi czytane książki i czasopisma.
 7. Czytelnik odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta. Powinien obchodzić się z nimi starannie, a dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO w Bibliotece Szkolnej

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z INTERNETU. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
 2. Programy komputerowe udostępniane są na miejscu, bez możliwości wypożyczeń lub wynoszenia ich do domu jak również do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
 3. INTERNET służy jedynie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w INTERNECIE.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 5. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć dokument tożsamości. Nauczyciel- bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Użytkownik biblioteki może korzystać z katalogu INTERNETOWEGO bez zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi- bibliotekarzowi wypożyczone programy.
 8. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 9. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi - bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez opiekuna.
 13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Wednesday the 17th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów