Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

„Działanie nie zawsze przynosi szczęście,

ale nie ma szczęścia bez działania.”

Benjamin Disraeli
 

Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 6. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.
 7. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
 8. udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
 9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do zadań psychologa należy:

 1. przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
 5. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
 6. prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
 7. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
 8. wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki;
 9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Wednesday the 30th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów